Polityka Prywatności

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez ODC group Sp. z o.o. Sp.K właściciela marki Nextsell z siedzibą w Warszawie, przy Borzymowska 30 (dalej: „ODC group ”) oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług(i) przez ODC group oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Podmiot zbierający dane osobowe

Podmiotem zbierającym dane osobowe jest ODC group .

Rodzaje i cel wykorzystania danych

I. ODC group zapewnia w miarę możliwości transparentność w zakresie gromadzonych przez ODC group danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu ODC group informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych:

1. dane wprowadzane przez użytkownika, w tym dane osobowe użytkownika –

podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie określonych danych, w tym za jego zgodą danych osobowych. ODC group przetwarza, w celu świadczenia usługi oraz niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usługi, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika dane osobowe oraz udostępnia innym użytkownikom, w celu świadczenia usługi innym użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika dane osobowe. Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z użytkownikami.

2. dane dotyczące logowania –

w celu logowania do usługi wykorzystywane mogą być następujące dane osobowe użytkownika: adres e-mail lub numer imię i nazwisko.

3. dane zbierane automatycznie –

ODC group gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z systemem teleinformatycznym ODC group w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach.

4. komunikacja –

w celu komunikacji z użytkownikami, ODC group może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. ODC group może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail lub numerze telefonu użytkownika, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt zODC group za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail użytkownika itd. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z użytkownikami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji.

5. Cookies –

ODC group stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez ODC group dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego ODC group do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.

1. ODC group stosuje – dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

2. ODC group stosuje:

1. „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,

2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,

3. „wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,

4. „funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,

5. „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

3. ODC group gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek, może je jednak udostępniać osobom trzecim – aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym

4. ODC group informuje, że cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.

5. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.

Udostępnianie danych przez ODC group

I. ODC group gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:

1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw ODC group lub rozstrzyganiu sporów; lub

2. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

II. ODC group zastrzega jednak, że:

1. dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których ODC group wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. ODC group dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2. dane, inne niż dane osobowe, w tym pliki cookie, mogą zostać udostępnione osobom trzecim – aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym ODC group ;

3. dane osobowe oraz dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego ODC group następuje w takim przypadku na żądanie i ryzyko użytkownika.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

ODC group zapewnia użytkownikom przekazującym ODC group dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1182), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynności wskazanych w regulaminie świadczenia usługi przez ODC group , przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do ODC group .

Bezpieczeństwo danych osobowych

ODC group stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez ODC group danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze ODC group dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez ODC group. ODC group regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. 

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których ODC group będzie informować.